آب و پساب

یکی از بخش های مهم آزمایشگاه دیتا ، آزمایشگاه آب و پساب می باشد. این بخش به منظور اندازه گیری ترکیبات موجود در آب و پساب ( خانگی , شهری و صنعتی ) و مقایسه آن با مقادیر تعیین شده توسط استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

این بخش با استفاده از نیروهای متخصص ودستگاه های پیشرفته اروپایی و آمریکایی آماده ارائه خدمات بنحومطلوب می باشد.

پارامترهایی که در این واحد آزمایش می شوند به 3 دسته ی کلی فیزیکی ، شیمیایی ، فلزات سنگین و ... تقسیم می شوند.

1 - پارامترهای فیزیکی آب و پساب :
 
 
 
 
 
2 - پارامترهای شیمیایی آب و پساب :
 
 
 
 
3 - پارامترهای فلزات سنگین و ...
 
 

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان