نمونه برداری و آنالیز

 

نمونه برداری یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده دقت و صحت آزمایشات انجام گرفته در آزمایشگاه می باشد.نمونه ارسالی به آزمایشگاه بایستی براساس روشهای استاندارد برداشت شده تا نماینده واقعی نمونه ها از محدود نمونه برداری شده باشد.این موضوع در مورد نمونه های گوناگون اعم از آب،خاک،گیاه،مواد شیمیایی،مواد غذایی و غیره صدق می کند.همچنین نمونه ها باید در کوتاهترین زمان ممکن و در شرایط مناسب به آزمایشگاه منتقل شوند.افزون بر این نمونه های برداشت شده بایستی توسط کارشناس آموزش دیده ومجرب برداشت گردد تا موارد گفته شده مد نظر قرار گیرد.

کارشناسان شرکت دی تجهیز آزما روش های نمونه برداری را براساس استانداردهای ملی و بین المللی تدوین و در اختیار کارشناسان نمونه بردار قرار داده و در مواردیکه درخواست کننده تقاضای این روشها را دارد در اختیار وی قرار داده تا بیشترین اطمینان از صحت نمونه برداری حاصل گردد.

آزمایشگاه دیتا نمونه برداری های متفاوت را در زمینه های گوناگون ارائه می دهد. از جمله نمونه برداری از  بستر و آب دریا   و رودخانه ، نمونه برداری های خاک برای منظورهای متنوع ، نمونه برداری از آب چاه ها و پساب ها و پسماند ها و ...

با توجه به موارد گفته شده برای یک نمونه برداری درست افزون بر دستگاههای و تجهیزات نمونه برداری پرسنل آموزش دیده و با تجربه وجود روش اجرایی مدون برای نمونه برداری،پذیرش،کدینگ نمونه امور اداری و مالی نمونه پذیرش شده،و در نهایت ارسال به آزمایشگاه جهت آزمایش نیز لازم و ضروری می باشد تا هر نمونه ای که درآزمایشگاه پذیرش می گردد ثبت مشخصات،آنالیز درخواستی،مدت زمان آزمایش و تاریخ ارائه نتیجه برای آن تعیین شود و در هر زمان امکان ردیابی نمونه آسان و در دسترس باشد.


خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تامین کنندگان